ISLAM

1. Schrijf vijf dingen op die in u opkomen als u aan Islam denkt.
2. Schrijf drie vragen op die u zou willen stellen over de Islam.

3.1 EEN BRIEF VAN SAMIR

Hallo, mijn naam is Samir en ik wil het graag met jullie hebben over de islam. Ik herinner me nog mijn eerste godsdienstles toen de leraar islam ons vertelde dat “islam” een Arabisch woord is met verschillende betekenissen. De meest voorkomende betekenis is onderwerping. Met andere woorden: islam betekent met je hart aanvaarden wat je met je verstand niet kunt vatten of begrijpen. “Daarom is geloof eerder een kwestie van gevoel”, zei hij. Hij vertelde ons ook dat islam vrede betekent.

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is een zeer belangrijk persoon voor moslims omdat hij de Openbaring van Allah ontving. Hij werd erkend als “de betrouwbare” (al-amin) in de Arabische samenleving. Moslims respecteren Mohammed zozeer dat elke Figuur van hem afbreuk doet aan het ideaalbeeld.

Mohamed is circa 570 N.C. geboren in Mekka, een stad op het westelijke Arabische schiereiland. Vanaf zijn 40e ontving hij openbaringen van God. De religie die hij bracht -de Islam- heeft ongeveer 1,6 miljard volgelingen. De spirituele hoofdstad van de islam is Mekka. Van daaruit verspreidde de islam zich niet alleen geografisch, maar ook cultureel via kunst, wetenschap, poëzie en filosofie. In korte tijd strekte het islamitische rijk zich uit van de grenzen van China in het oosten tot Zuid-Frankrijk (Poitiers) in het westen.

Het grootste aantal van de moslimbevolking is geconcentreerd in Afrika en Azië. Er zijn ook moslims in Europa -vooral in Oost-Europese landenzoals Kosovo, Albanië en Bosnië en Herzegovina. De islam is de grootste wereldgodsdienst. Door de grote migratiestromen in de jaren 1950 en 1960 heeft de islam zich, vooral via Marokkanen en Turken, in West- Europa gevestigd.

Vandaag de dag zijn er 2 dominante stromingen binnen de islam: het soennisme en het sji’isme. Soennitische moslims, die ongeveer 87 procent van alle moslims uitmaken, volgen de traditie die gebaseerd is op het leven van de laatste profeet van de islam namelijk Mohammed. Sji’ieten geloven dat Mohammed zelf Ali ibn Abu Talib (neef van Mohammed; getrouwd met zijn dochter Fatima) als zijn opvolger heeft aangewezen, maar dat hem dit werd verhinderd.

De soennitische islam kent vier grote rechtsscholen: de Hanafi, de Maliki, de Shafi’i en de Hanbali. De verschillende scholen kunnen ook verklaren waarom sommige moslims de teksten letterlijk lezen en terwijl anderen zich eerder baseren op de geest van de woorden.

De islam kent vijf belangrijke geloofspijlers:
1) De geloofsbelijdenis -> As-Shahada
2) Het gebed -> As-Salat
3) Het geven van aalmoezen -> Az-Zakaat
4) Het vasten tijdens de Ramadan -> As-Sawm
5) Het eenmaal in het leven op bedevaart gaan naar Mekka -> Al-Hadj

1. Eerste geloofspijler of de geloofsbelijdenis: Dit is de getuigenis dat Allah de enige God is en dat Mohammed zijn profeet is. As-Shahada wordt beschouwd als ‘’de sleutel van de islam”. Dit is ook de enige zin die een persoon moet uitspreken als hij zich tot de islam wil bekeren.

2. Tweede geloofspijler of het gebed: Een moslim bidt vijf keer per dag. As-Salaat (het gebed) is een vorm van meditatie. Voor mij is het gebed een middel om te ontsnappen en weg te trekken van de menselijke substantie (lichaam) naar een universum vol goedheid en schoonheid ver van het werelds geruis. “Terwijl ik reciteer uit de Koran en buig voor Allah ben ik op zoek naar verlichting en vind ik mijn rust.”

3. Derde geloofspijler of aalmoes: Az-Zakaat betekent dat mensen die er de mogelijkheid toe hebben een deel van hun middelen aan de minderbedeelden geven. “Voor mij betekent Az-Zakaat de zuivering van de ziel, omdat het een manier is om de ziel van de welgestelden te zuiveren van gierigheid en hebzucht en om de armen van jaloezie tegenover de rijken te zuiveren.”
“Kortom, Az-Zakaat leert mij als moslim te delen met anderen zodat er een zekere rechtvaardigheid in de samenleving ontstaat.”

4. Vierde geloofspijler of het vasten: De negende maand van de islamitische kalender heet Ramadan en wordt door moslims wereldwijd gezien als de maand van het vasten (sawm), het gebed, bezinning en gemeenschap.
Ik doe mee aan de vastenmaand. Dit betekent dat ik van zonsopgang tot zonsondergang niet eet of drink. Vasten heeft naast een fysieke inspanning ook een spirituele dimensie zoals de weg naar de vrijheid. Dat wil zeggen dat ik in die maand mezelf zuiver en probeer om mijn ziel niet afhankelijk te maken van begeerten en materiële zaken.
Vasten is dus een buitengewone gelegenheid om de weg naar de vrijheid te vinden en jezelf te bevrijden van afhankelijkheid (in welke vorm ook) van materiële zaken.
Bovendien helpt het vasten mij om te denken aan mensen die minderbedeeld zijn, want door te vasten ervaar ik gedeeltelijk het gevoel van honger en stel me ik me in de toekomst gemakkelijker solidair op tegenover hen.

5. De vijfde geloofspijler of Al-Hadj: Dit betekent dat alle moslims -die er financieel en fysiek toe in staat zijn- eenmaal in hun leven Mekka- de heiligste plaats van de islam- dienen te bezoeken.

Ik probeer elke dag uit ons heilig boek- de Koran- te lezen. Voor Moslims is de Koran “Het Woord van God”. De aartsengel Djibriel heeft die woorden aan profeet Mohammed geopenbaard. Als ik iets vaags vind in de Koran, zoals bijvoorbeeld hoe ik moet bidden, wend ik mij tot de Soennah om een antwoord te vinden. De Sunnah zijn woorden en daden van de Profeet Muhammad (vrede zij met hem).

Een moskee is een heilige plaats voor moslims waar wij onder andere deelnemen aan het gemeenschappelijk gebed. Ik bezocht een moskee voor het eerst toen ik 8 jaar oud was. Ik ervoer een aangenaam gevoel. De meeste rituelen worden gezamenlijk gedaan. Het samen bidden in de moskee of het vasten tijdens de ramadan zijn daar voorbeelden van. Door deze verbondenheid voel ik me goed als moslim.

Iedere vrijdag is een belangrijke dag voor moslims. We komen dan samen voor het middaggebed en luisteren naar de preek van de imam. Hij staat op een stoel (minbar) en preekt over maatschappelijke kwesties vanuit een religieus perspectief, zoals armoede, klimaatverandering en solidariteit. Deze samenkomst versterkt ook het saamhorigheidsgevoel.

Naast het vrijdaggebed zijn ook de gebeden tijdens de feesten van de Ramadan en het offeren bijzonder. Het einde van de Ramadan wordt gevierd met een feest. ‘s Ochtends kleed ik mij mooi aan om samen met mijn broeders en zusters in de islam het ochtendgebed van het Ramadanfeest te verrichten. Maar vóór het ochtendgebed geef ik een kleine bijdrage aan arme mensen, genaamd zakat elfitr. Dit is ook een religieuze verplichting. Zo kan iedereen die dag zorgeloos vieren. Daarna breng ik de hele dag door met mijn familie. We wisselen wensen en geschenken met elkaar uit.
Het offerfeest wordt ook samen gevierd. Na het ochtendgebed offeren degenen die daartoe in staat zijn een schaap. Het vlees wordt gewoonlijk uitgedeeld aan mensen die minderbedeeld zijn.

De rituelen worden zowel door vrouwen als door mannen uitgevoerd. Alleen mannen kunnen echter imams worden, dat zijn religieuze leiders van moslims die het gemeenschappelijk gebed leiden. Een vrouw kan echter een moefti worden. Een moefti is een spirituele religieuze leider die de bevoegdheid heeft om religieus advies te geven over bepaalde kwesties.

Moslims vieren veel mooie momenten samen, maar tijdens minder mooie momenten steunen ze elkaar ook. Een paar maanden geleden moest ik afscheid nemen van mijn vader. De imam sloot zijn ogen en sprak As-shahada (de geloofsbelijdenis) uit. Daarna werd hij gewassen en in een lijkwade gewikkeld. Na het wassen werd het gebed voor de doden verricht in de moskee en daarna hebben we hem begraven.

Daarna begon de rouwperiode. De officiële rouwperiode voor de nabestaanden van de overledene is drie dagen. Degenen die niet in staat zijn geweest om eerder hun medeleven te betogen, bezoeken de familie van de overledene op een van deze dagen om dit te doen. Het rouwbezoek wordt ook gedaan om de nabestaanden te troosten en te steunen. Degenen die de nabestaanden bezoeken, brengen voedsel mee, omdat familieleden van de overledene op dat moment andere zorgen hebben dan eten voorzien. Er wordt ook voorgelezen uit de Koran.

De islam legt aan iedere moslim op om een goed mens te zijn. Dit betekent te leven volgens de islamitische principes zoals het respecteren van het monotheïsme (de eenheid van Allah), respect tonen voor anderen en recht doen....

3.2 OEFENINGEN

3.2.1 OEFENING 1: WAT ONTHOUDEN WE UIT SAMIRS BRIEF?

1. Wat betekent het woord “islam”?
a. Verplichte bekering.
b. Begrijpen met je hart.
d. Begrijpen met je verstand.

2. Waarom is profeet Mohammad erg belangrijk voor moslims?
a. Omdat profeet Mohammad een Arabier is.
b. Omdat profeet Mohammad een afstammeling is van de elite.
c. Omdat profeet Mohammad de Openbaring van Allah heeft ontvangen.

3. Welke stad is de belangrijkste stad voor de moslims.
a. Mekka
b. Bagdad
c. Fez

4. Wat zijn de twee dominante stromingen in de islam?
a. Soennisme en Sji’isme
b. Hanbalisme en Malikisme
c. Hanafisme en Shafi’isme

5. De verschillende scholen van de Islam:
a. bewijzen dat de islam homogeen is.
b. vloeien voort uit het feit dat er moslims zijn die de Koran letterlijk
interpreteren en anderen die de Koran naar de geest interpreteren. c. bewijzen dat er slechts één methode is om de Koran te interpreteren.

6. Hoeveel zuilen zijn er in de islam
a. 3
b. 4
c. 5

7. Moslims komen samen in de moskee om te luisteren naar de preek van de imam over sociale kwesties zoals armoede, klimaatverandering en solidariteit vanuit een religieus perspectief:
a. Op zaterdag
b. op vrijdag
c. op donderdag

8. Wat zijn de twee belangrijkste feesten in de islam?
a. Geboortefeest en huwelijksfeest
b. Besnijdenis- en Verjaardagsfeest
c. Feest van de Ramadan en Offerfeest

9. Een vrouw kan
a. moefti worden
b. imam worden
c. vrijdagprediker worden

10. De islam leert moslims
a. om alleen aan zichzelf te denken.
b. een goed mens te zijn.
c. alleen aan zijn familie te denken.

3.2.2 OEFENING 2: ISLAM EN INTERPRETATIE

Zoals Samir ons heeft uitgelegd in zijn brief, kent de islam verschillende stromingen. Lees de volgende zinnen en markeer met (v) als het juist is en met (x) als het onjuist is:
( ) De islam heeft verschillende stromingen, maar slechts één is dominant.
( ) Het soennisme heeft de meeste aanhangers.
( ) Het Shi’isme heeft vier rechtsscholen.

3.2.3 OEFENING 3: WUDU EN AS-SALAT

Het verhaal van Samir toont aan dat het gebed een belangrijke plaats inneemt in de islam. Aan het gebed gaat een kleine wassing of wudu vooraf. Dit is een rituele wassing die alle moslims uitvoeren alvorens te bidden. Deze wassing leidt hen af van alle wereldse zaken. Bovendien heeft deze wassing een symbolische betekenis; het zijn die delen, die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse bezigheden, die gewassen moeten worden.

Het is belangrijk dat ieder die de wudu wil verrichten een zuivere intentie heeft om Allah te dienen. Men wast eerst de handen, daarna spoelt men de mond en snuit men de neus. Dan wast men het gezicht en vervolgens beide armen tot aan de ellenboog. Dan volgt het haar en de oren en tot slot de voeten tot aan de enkels.

Zoals vermeld in het verhaal van Samir, bidden moslims vijf keer per dag en putten ze er veel kracht uit. De gebedshouding drukt eerbied uit voor God en menselijke onderwerping aan God. Het gebed bestaat uit een aantal houdingen: Staand, bukken en knieling. Op een voorgeschreven rituele wijze worden deze vormen tijdens elk gebed uitgevoerd. De ultieme uitdrukking van onderwerping is het moment in het gebed waarop men neerknielt en met het voorhoofd de grond aanraakt. Het hele ritueel wordt afgesloten met een hoofdbeweging van rechts naar links.

a. Moslims hechten veel aandacht aan het gebed en putten er veel kracht uit. Wat is uw mening over het gebed van de moslims?

b. Heb jij ook een activiteit of een gewoonte waaruit jij kracht uit put?

c. Moslims ervaren het gebed als een vorm van rust. Ze beschouwen het gebed vaak als een remedie tegen stress en burn-out. Wat is uw mening hierover?

3.2.4 OEFENING 4: Je hebt Samirs volledige beschrijving van de vijf belangrijkste geloofspijlers van de islam gelezen/gezien. Probeer de ontbrekende termen in de tekst hieronder in te vullen. Elk woord mag maar één keer gebruikt worden.

Zuivering - Vol goedheid - Vrijheid - Mekka - As-Shahada

1. ...................................... is de getuigenis dat Allah de enige God is en dat Mohammad zijn profeet is. Het wordt beschouwd als ‘’de sleutel’’ van de islam. Dit is ook de enige zin die iemand moet uitspreken als hij zich tot de islam wil bekeren.
2. Een moslim bidt vijf keer per dag. As-Salaat (het gebed) is een vorm van meditatie. Voor mij is het gebed een middel om te ontsnappen en weg te trekken van de menselijke substantie (lichaam) naar een universum ............................... en schoonheid ver van het werelds geruis. “Terwijl ik reciteer uit de Koran en buig voor Allah ben ik op zoek naar verlichting en vind ik mijn rust.”
3. Az-Zakaat betekent dat mensen die er de mogelijkheid toe hebben een deel van hun middelen aan de minderbedeelden geven. “Voor mij betekent Az-Zakaat ...................................... van de ziel, omdat het een manier is om de ziel van de welgestelden te zuiveren van gierigheid en hebzucht en om de armen van jaloezie tegenover de rijken te zuiveren.”
“Kortom, Az-Zakaat leert mij als moslim te delen met anderen zodat er een zekere rechtvaardigheid in de samenleving ontstaat.”
4. De negende maand van de islamitische kalender heet Ramadan en wordt door moslims wereldwijd gezien als de maand van het vasten (sawm), het gebed, bezinning en gemeenschap.
Ik doe mee aan de vastenmaand. Dit betekent dat ik van zonsopgang tot zonsondergang niet eet of drink. Vasten heeft naast een fysieke inspanning ook een spirituele dimensie zoals de weg naar de ............................. . Dat wil zeggen dat ik in die maand mezelf zuiver en probeer om mijn ziel niet afhankelijk te maken van begeerten en materiële zaken.
5. De vijfde geloofspijler of Al-Hadj: Dit betekent dat alle moslims -die er financieel en fysiek toe in staat zijn- eenmaal in hun leven ............................- de heiligste plaats van de islam- dienen te bezoeken.

3.2.5 OEFENING 5: ISLAM EN VREDE

Samir vertelde ons in zijn brief dat Islam ook vrede betekent.
De islam wordt echter vaak geassocieerd met geweld. Verschillende incidenten “in naam van de islam” hebben een onjuiste perceptie gecreëerd over de islam. Sommige islamitische groeperingen gebruiken de islam om geweld te rechtvaardigen. Het gebruik van geweld is in geen geval een gerechtvaardigde manier om verandering in de samenleving te brengen. Geweld moet altijd worden veroordeeld.
Er zijn echter specifieke situaties waarin geweld is toegestaan, zoals oorlog ter bescherming. Wanneer een moslimland bedreigd wordt en alle alternatieven om het geweld te stoppen zijn uitgeput, mag men zich met geweld verzetten, mits men zich houdt aan de strikte oorlogsregels binnen de islam. De regels zijn:

1.Geen geweld totdat alle alternatieven om geweld te stoppen zijn uitgeput.
2. Geen geweld tenzij een land wordt aangevallen, dan kunnen zij zichzelf beschermen.
3. Geen geweld, tenzij mensen uit hun huizen worden verdreven.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is oorlog iets dat in de moslimtraditie sterk vermeden moet worden. Maar als het toch tot een oorlog komt, zijn er humanitaire regels die in acht moeten worden genomen. Deze zijn:

1) Dood geen vrouwen, kinderen, bejaarden of zieken (alleen het gebruik van geweld tegen soldaten in een oorlog).
2) Respecteer altijd de natuur en de dieren.
3) Respecteer altijd de huizen van mensen.
4) Plunderen is nooit toegestaan.

Zoals we zien heeft de regel die geweld toestaat alleen betrekking op bescherming.
a) Waarom denk je dat de islam vaak met geweld wordt geassocieerd?

b) Zijn volgens u de voorwaarden voor geweld gerechtvaardigd? Waarom wel/niet?

WOORDENLIJST

As-Shahada De getuigenis dat Allah de enige God is en dat Mohammad Zijn profeet is.

Az-Zakaat Een belangrijke regel in de Islam die voorschrijft dat welgestelde mensen een deel van hun rijkdom aan de minderbedeelden moeten geven.

Djibriel Engel die de boodschapper van Allah aan alle profeten is. Hij heeft de openbaring van de Koran gedaan aan de profeet Mohammad.

Imam De religieuze gids van moslims die ook het gemeenschappelijke gebed leidt.

Minbar De minbar is de preekstoel in de moskee waar de imam staat en een preek (khutbah) houdt tijdens het vrijdagsgebed.

Mufti Een moefti is een spirituele, religieuze leider die de bevoegdheid heeft om religieus advies te geven over islamitische vraagstukken.

Ramadan De negende maand van de islamitische kalender. In deze maand vasten moslims indien ze er fysiek toe in staat zijn.

Sawm Deze term beschrijft de onthouding van eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang in de maand Ramadan. Naast de fysieke inspanning heeft het vasten ook een spirituele dimensie en is het een weg naar vrijheid. Het leert dat de menselijke ziel niet afhankelijk mag zijn van begeerten en materiële goederen.

Sji’isme Stroming binnen de islam die beweert dat Mohammed zelf Ali ibn Abu Talib (neef van Mohammed; getrouwd met zijn dochter Fatima) als zijn opvolger heeft aangewezen.

Soennisme Stroming binnen de islam die de traditie volgt die gebaseerd is op het leven van Mohammed, de laatste profeet van de islam.

Wudu De wudu is de kleine rituele wassing die door een moslim wordt verricht vóór de salat of het gebed.

Zakat elfitr Een kleine financiële bijdrage die op het einde van de maand Ramadan wordt aangeboden. Het is bestemd voor de meest behoeftigen en heeft tot doel de tekorten tijdens de vastenperiode te compenseren.

BIBLIOGRAFIE

Al-Qardawi, Youssef. 1990. Alibadaat fi al-islam. Almaktaba Alwahiba, Cairo